Monitorul Oficial nr. 195 din 24.03.2015

Art.102. Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 105 şi 106.

Art. 103.

(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ- teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 1. a) tipul de vectori supuşi tratamentului;
 2. b) perioadele de execuţie;
 3. c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

(2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.

(3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt:

 1. a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii;
 2. b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice;
 3. c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea);
 4. d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.

(4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

(5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 1. a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 2. b) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule;
 3. c) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare;
 4. d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
 5. e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

 

 1. f) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

(6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective.

(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia.

Art. 104.

(1) Dezinsecţia se efectuează în:

 1. a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 2. b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;
 3. c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;
 4. d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;
 5. e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);
 6. f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;
 7. g) metrou: spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului;
 8. h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;
 9. i) subsoluri umede sau inundate;
 10. j) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
 11. k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

(2) Dezinfecţia se efectuează în:

 1. a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
 2. b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;

 

 1. c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
 2. d) mijloace de transport în comun;
 3. e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;
 4. f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 1. a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie;
 2. b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;
 3. c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.

Art. 105.

(1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:

 1. a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare;
 2. b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.

(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:

 1. a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;
 2. b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;
 3. c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

Art. 106.

Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:

 1. a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
 2. b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 

 1. c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;
 2. d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Art. 107.

Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 108.

Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Art. 109.

(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţiile deţinute de acestea.

(2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se prestează numai de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condiţiile legii.

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

Art. 110.

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele obligaţii:

 1. a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administraţiei publice locale şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin mass-media, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele:
 2. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;
 3. perioada efectuării tratamentelor;
 4. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
 5. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări;
 6. b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate;
 7. c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
 8. d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art. 111.

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 112.

(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient.